Miljö och hållbarhet - SilentDirect

Vi är alla ansvariga för vår jord - Hjälps vi åt kommer det bli bra!

Miljö och hållbarhet
Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår planet, och för oss på SilentDirect är det självklart att göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Att dra vårt strå till stacken – både på kort och på lång sikt. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder, här kan du läsa mer om dessa.

Smart paketering, färre transporter
Smart, effektiv och storleksanpassad paketering minimerar onödig luft i förpackningarna och gör att fler paket får plats i varje transport. Fler paket i varje transport innebär således att färre transporter behövs.

Återvinning
Att källsortera och återvinna är en självklarhet för oss – på lager såväl som på kontor och i matrum. En liten och enkel åtgärd för den enskilda, med stor vinning för miljön när vi alla hjälps åt.

Hållbar server
Våra server drivs uteslutande på miljömärkt el. Ren el som är 100% förnybar och uppfyller tuffa miljökrav.

Klimatkompenserad transport
Vi samarbetar med DHL som klimatkompenserar för sin verksamhet genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer.

Egentillverkning
Vi tillverkar väldigt mycket av våra produkter vi säljer. Vi försöker även fört och främst att arbeta med svenska leverantörer av vårt material. Hittar vi inte den leverantör vi söker tittar vi i Norden, hittar vi ingen i Norden tittar vi på Europa och till sist tittar vi utanför Europa.

Energieffektiv belysning
I våra lokaler använder vi LED-belysning som drar mindre ström.

Miljö och hållbarhet är ämnen av stor betydelse för vår planet och mänskligheten som helhet. Miljön handlar om den omgivande naturliga världen, inklusive luft, vatten, mark, ekosystem och biologisk mångfald. Hållbarhet syftar på att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov. Det handlar om att finna balans mellan ekonomisk utveckling, social välfärd och miljömässig hänsyn.

I dagens värld står vi inför utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förorening av luft och vatten, överexploatering av naturresurser och mycket mer. För att hantera dessa utmaningar behöver vi fokusera på att skapa en hållbar framtid.

Hållbarhetsåtgärder kan vidtas på individuell, samhällelig och global nivå. På individuell nivå kan vi göra skillnad genom att minska vår energiförbrukning, använda förnybara energikällor, minska vårt avfall och vårt ekologiska fotavtryck, samt genom att göra medvetna konsumtionsval. På samhällelig nivå är det viktigt att främja gröna teknologier och innovationer, investera i förnybar energi, införa hållbara jordbruksmetoder och bevara naturområden. På global nivå krävs samarbete mellan länder för att minska utsläppen av växthusgaser, bevara regnskogar och öka medvetenheten om vikten av miljöskydd.

För att främja miljö och hållbarhet behöver också politiska åtgärder vidtas. Det kan innebära att införa strängare miljölagstiftning, främja förnybar energi genom incitament och subventioner, införa koldioxidpriser och investera i forskning och utveckling av miljövänliga teknologier.

Vidare har företag och organisationer en viktig roll att spela i att främja hållbarhet. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet kan de minska sin miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande och skapa långsiktigt värde.

Det är också viktigt att utbilda och informera människor om miljöfrågor och hållbarhet för att öka medvetenheten och främja positiva förändringar i beteendet. Utbildning och forskning är avgörande för att utveckla innovativa lösningar och teknologier för att möta dagens och framtida utmaningar.

Sammanfattningsvis är miljö och hållbarhet oupplösligt förknippade med vårt välbefinnande och överlevnad. Genom att ta itu med dessa frågor på individuell, samhällelig och global nivå kan vi skapa en bättre och mer hållbar framtid för kommande generationer.

Miljö och hållbarhet är två sammanlänkade koncept som är av största betydelse för vår nuvarande och framtida existens. Låt oss bryta ner dem och diskutera dem var för sig:

Miljö
Detta avser de naturliga system och resurser som vi människor, tillsammans med alla andra levande organismer, bero på. Det inkluderar allt från luftkvalitet, vatten och jordens hälsa till arters mångfald och klimatstabilitet. Att skydda miljön är en avgörande aspekt av hållbar utveckling.

Hållbarhet
Detta koncept handlar om att säkerställa att vi använder planetens resurser på ett sätt som inte äventyrar förmågan för framtida generationer att tillgodose sina egna behov. Det finns tre huvudkomponenter i hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Alla tre komponenterna är sammanlänkade och nödvändiga för att uppnå en verkligt hållbar utveckling. Det finns många sätt vi kan främja miljö och hållbarhet i vår vardag. Detta kan innebära att vi äter en mer växtbaserad diet, minskar vårt avfall, använder förnybar energi, främjar social rättvisa och mycket mer. På en bredare nivå kräver det också politiska och ekonomiska förändringar, som att sätta ett pris på koldioxid, investera i grön teknik och skapa lagar och regler som främjar hållbart beteende.

Vi köper material från tillverkare som är certifierade FSC- och PEFC-leverantörerer

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC®-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från en skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur-och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel, det vill säga på ett hållbart sätt.

Våra leverantör är FSC® certifierad leverantör sedan år 2013 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhanteringen. erbjuder produkter som har följande certifieringar; FSC 100 %, FSC Mix och FSC Controlled Wood.

FSC 100 % är en produkt som till 100 % består av certifierad råvara.FSC Mix är en blandprodukt där procentandelen av produkten består av certifierad råvara.

FSC Controlled Wood är icke-certifierat men kontrollerat material. Läs mer om FSC på www.se.fsc.org/se-sv PEFCSvenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar:

Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard. är en PEFC certifierad leverantör sedan år 2018 med ett så kallat spårbarhetscertifikat, som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Detta innebär att det finns rutiner och arbetssätt som säkerställer spårbarhet av produkterna både digitalt i affärssystem, samt fysiskt i materialhantering.

Läs mer om PEFC på www.pefc.se.

Vår leverantör lever upp till FSC och PEFC krav genom att:

- Utföra kontroll av leverantörer gällande deras FSC® och PEFC- certifieringar.

- Ha rutiner för särhållning av certifierat och icke-certifierat material.

- Utföra korrekt märkning av fakturor och följesedlar – FSC® / PEFC- märkningen ska finnas med i varje led.

- Ha rutiner för varumärkesanvändning.

- Ha rutiner för legotillverkning för att se till särhållning av certifierat och icke-certifierat material.

- Ha ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Rekommenderade produkter

*Fri frakt

Fri frakt till ombud

5 års garanti

5 års produktgaranti

Snabb leverans

Skickar oftast samma dag